Brdr. Thybo Ejendomsudvikling’s privatlivspolitik

Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv.
Ledelsen i BTEU ejer og godkender denne politik på vegne af BTEU og dets datterselskaber. 

Hos BTEU respekterer vi vores kunders, medarbejderes og samarbejdspartneres ret til privatliv og anerkender behovet for at fastsætte tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger for behandlingen af personoplysninger. 

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
Brdr. Thybo Ejendomsudvikling A/S (herefter BTEU) er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Brdr. Thybo Ejendomsudvikling A/S
Søndergade 74, 5. sal
8000 Århus C
CVR-nr.: 32 67 60 14
Telefon: 70 70 79 04
E-mailadresse: bteu@bteu.dk
Persondataansvarlig medarbejder: Signe Ullerup

Alle selskaber og ansatte i BTEU skal overholde principperne for behandling af personoplysninger. Dette betyder blandt andet, at personoplysninger skal behandles lovligt, rimeligt og på en gennemsigtig måde, ligesom personoplysninger alene må indsamles til udtrykkeligt angivne og legitime formål.


Vores behandlingsaktiviteter;
Nedenfor er fremhævet de kategorier af persondata som BTEU behandler ifm. de anførte formål.

1. Samarbejde med vores opdragsgivere ifm. salg/køb og opførelse af ejendomme

Persondata indsamles af BTEU når vi har i opdrag at sælge, udvikle eller opføre ejendomme. Vi indsamler alene de personoplysninger der er påkrævet for at udføre de pålagte arbejdsopgaver. Dette omfatter normalt: Almindelige kontaktoplysninger som navn, adresse, e-mailadresse og tlf.nr.

Oplysningerne vedrører følgende kategorier af personer:
Sælger, køber og opdragsgiver i forhold til vurderinger og konsulentydelser.

Oplysningerne stammer normalt fra:
Registrerede selv samt fra advokater, rådgivere, mæglere m.fl.

Vi videregiver alene personoplysninger når dette er strengt nødvendigt for sagens løsning – eksempelvis i forbindelse med advokatgodkendelser, tinglysning, eller hvor det er lovgivningsmæssigt påkrævet. Vi kan således videregive oplysninger til: Advokater, offentlige myndigheder og købere/sælgere samt modparten i en given sag.

Formålet med behandlingen er at opfylde aftalen med vores kunde samt at opfylde eventuelle lovkrav, herunder hvidvasklovgivning. Behandlingsgrundlaget i forhold til tredjemænd vil som udgangspunkt være en interesseafvejning, hvor behandlingen ikke sker med henblik på at opfylde konkrete lovkrav.

2. Når du besøger en af vores hjemmesider

Vi placerer kun cookies der sikrer funktionaliteten på vores hjemmeside samt cookies, der anvendes til statistik. Du meddeler dit samtykke til at placere cookies, første gang, du besøger hjemmesiden.

Formålet med cookies er at sikre brugerne af vores hjemmeside den bedst mulige oplevelse, og behandlingen er som udgangspunkt baseret på dit samtykke (bortset fra de absolut nødvendige cookies).

3. Når du søger et job hos BTEU

Vi indsamler og behandler personoplysninger, som privatpersoner giver os i forbindelse med tilsendelse af dokumenter i forbindelse med rekruttering.

Vi behandler alene almindelige oplysninger såsom navn, adresse, telefonnummer, e-mail, oplysninger om uddannelsesmæssig baggrund samt oplysninger om nuværende og tidligere beskæftigelse.

Vores grundlag er at efterkomme ansøgers ønske om at komme i betragtning som potentiel kandidat til en relevant stilling.

Ansøgers oplysninger registreres og opbevares i en rekrutteringsmappe hostet af trediepart med hvem, der er indgået databehandleraftale i henhold til EU-reglerne for databeskyttelse.

Alle ansøgninger opbevares i 6 måneder, hvorefter de bliver slettet fra rekrutteringssystemet. Hvis der findes grund til at opbevare ansøgninger i længere tid, vil ansøger modtage en e-mail, der giver mulighed for at samtykke til opbevaring i yderligere 6 måneder. Forlænger ansøger ikke sit samtykke, ophører behandlingen omgående.

GENEREL INFORMATION

Overførsel til tredjelande
Vi overfører ikke personoplysninger til modtagere udenfor EU/EØS.

Opbevaring af oplysninger
I de ovenfor omtalte sagstyper, hvor vi har modtaget et opdrag/indgået en aftale med en kunde, vil vi normalt opbevare de behandlede personoplysninger i 10 år efter sagens afslutning af hensyn til et eventuelt rådgiveransvar/professionsansvar.

I situationer, hvor der er dialog med potentielle kunder om et opdrag, men hvor der ikke indgås en aftale, vil de behandlede oplysninger blive slettet, når vi ikke længere anser dem for nødvendige, og normalt senest efter 5 år.

I de øvrige aktiviteter, sletter vi data, når du afmelder dig.

IT-sikkerhed
BTEU har vedtaget interne regler og politikker om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger der beskytter dine persondata mod at gå tabt, mod at blive ændrede, mod uautoriseret offentliggørelse og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

I flere af vores behandlingsaktiviteter benytter vi eksterne leverandører, herunder hostede it-løsninger, markedsføringsbureauer mv.  Når vi benytter sådanne databehandlere, sikrer vi altid, at de også har styr på it-sikkerheden, at de opbevarer data i EU, og at der er indgået en databehandleraftaler i overensstemmelse med persondataforordningen.

Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os. Se kontaktoplysningerne øverst.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.
Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet 
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Dokumentoplysning: Dette er version 2.0 af Brdr. Thybo Ejendomsudviklings persondatapolitik skrevet 22.06.2018.